En bostadsrättsförening i centrala Stockholm som har orsakat vattenskador på en grannfastighet hålls ansvariga och får betala ersättning för de skador som har uppstått, enligt en dom i Högsta domstolen. Detta är en situation som hade kunnat undvikas om styrelsen aktivt hade arbetat med underhåll och renovering av fastigheten.

Tyvärr drabbades grannfastigheten av vatteninträngningar i sin källare och felet lokaliserades till en bostadsrättsförening som hade en trasig dagvattenledning. Det uppstod en tvist mellan de båda parterna om vem som faktiskt bar ansvaret för detta och enligt Högsta domstolen så är det bostadsrättsföreningen som är ansvarig.

Det är viktigt med inspektioner och tekniska genomgångar av bostadsrättsföreningars fastigheter och lokaler. På Storholmen Förvaltning arbetar vårt tekniska förvaltningsteam dagligen med fastighetsgenomgångar och underhållsplaner för att hitta och minimera skador som kan leda till dyra kostnader för våra kunder. Vi har även rådgivning och för en aktiv dialog med styrelsen om vad som bör prioriteras och åtgärdas.

Som fastighetsägare har man ansvar för funktionaliteten hos en anläggning som tillhör fastigheten och även om ansvaret i första hand är till skydd för den egna fastigheten skyddas även grannfastigheterna. När bostadsrättsföreningen köpte den aktuella fastigheten var dagvattenanläggningen cirka 70 år gammal och borde ha genomgått en teknisk besiktning snarast.

Högsta domstolen bedömer att bostadsrättsföreningen borde ha insett att det fanns en risk för att anläggningen var i så dåligt skick att brister i denna skulle kunna leda till omfattande skador på omgivningen och närliggande fastigheter.

Bostadsrättsföreningen borde alltså på eget initiativ ha låtit utföra en inspektion av anläggningen, vilket skulle ha inneburit en påtaglig riskreducerande effekt även om bristerna inte skulle ha upptäckts vid inspektionen. Det har enligt Högsta domstolen inte varit förenligt med skyldigheten att visa hänsyn i rättsförhållandet mellan grannar att avvakta med kontroller och åtgärder till dess att ett läckage uppstod.

Detta kommer tyvärr att bli väldigt kostsamt för bostadsrättsföreningen och belyser vikten av att kontinuerligt gå igenom sin fastighet med tillhörande anläggningar och sin underhållsplan. Tyvärr är frågan inte om något kommer att gå sönder, utan när något kommer att gå sönder.

Låt oss träffas över en kopp kaffe så kommer ni att få fler bra tips på hur er förening och styrelse kan få både en bättre teknisk förvaltning, högre servicenivå samt en effektivare och billigare förvaltning på samma gång.

Vi på Storholmen Förvaltning arbetar i första hand med människor, i andra hand med hus.

>> Läs mer om vad en brf-föreningen ska kräva av sin nya förvaltare och handfasta tips inför en ny upphandling

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

Kontakta oss