Vi önskar klargöra de faktiska omständigheterna runt det fall som brf Jordgubben citerar i sin kritik mot Storholmen Förvaltning.

1) Föreningen stod inför ett arbete att byta ut stora delar av de liggande avloppsstammarna i både källarutrymmen och i verksamhetslokaler. Föreningen mottog en offert från Storholmen Förvaltnings systerbolag Storholmen Projekt AB för att handla upp och projektleda arbetet.
– Offertens innehåll bestod av 2 steg, upphandling och projektledning till ett fastpris för båda stegen vilket styrelsen beställde.
– Då detta arbete var omfattande och framför allt skulle pågå i verksamhetslokaler skrevs handlingarna enligt ABT06 som har särskilda bestämmelser vad som gäller för entreprenören och arbetet.
– Storholmen Projekt tog fram ett förfrågningsunderlag samt administrativa föreskrifter för att anbuden skulle inkludera rätt saker samt för att offerterna skulle vara jämförbara.

2) Som ett led i arbetet skulle beställaren, på sedvanligt sätt, godkänna förfrågningsunderlaget innan det skickades ut. Styrelsen svarade inte på mejl eller telefon under 2.5 månaders tid. Först därefter mottog Storholmen Projekt till slut inte svar men väl frågor gällande underlagen. Efter ytterligare 1 månad utan återkoppling blev Storholmen Projekt uppringd av en VVS-firma som styrelsen kontaktat på eget bevåg. VVS-firman gav sin syn på hur handlingarna skulle se ut.

Således, utan att ha fått möjligheten att presentera handlingarna för styrelsen och förklara innehållet, så väljer styrelsen i brf Jordgubben att gå vidare med VVS-firmans förslag och godkänner först handlingarna när VVS-firma har fått igenom sina förslag på ändringar.

3) Anbudsförfrågan skickades ut till tre entreprenörer. När två anbud hade inkommit inklusive ovan nämnd VVS firma så ville styrelsen ha en sammanställning och bortse från tredje anbud.  Styrelsen tog därefter ett snabbt beslut och valde att gå vidare med nämnd VVS-firma.

4) Styrelsen i brf Jordgubben tog därefter själva kontakt med entreprenören och bokade in datum för arbetet utan att meddela Storholmen Projekt. Föreningen saknade i det läget ett kontrakt som skulle säkerställa att entreprenören följde överenskommelser och tider. Dessutom väljer brf Jordgubben denna VVS-firma på egen hand utan att kräva att firman visade upp försäkringar som skyddar föreningen.

5) Arbetet sattes i gång och färdigställdes enligt anbud och besiktning utfördes. Storholmen Projekt fakturerade i enlighet med överenskommelse vid projektets start arvode för projektledning. Då meddelade styrelsen att de inte hade godkänt offerten för projektledning. Storholmen Projekt skickade då över mejl med fullständig kopia på konversation i vilken beställning av projektledning framgick tydligt. Brf Jordgubben inser, utan att öppet deklarera fakta, att man har haft fel i sakfrågan och man betalade senare fakturan för projektledningen.

6) Därefter hörde vare sig Storholmen Förvaltning eller Storholmen Projekt intet mer från styrelsen och kort därefter sade styrelsen i brf Jordgubben upp förvaltningsavtalet med Storholmen Förvaltning.

Storholmen Förvaltnings lednings kommentar:

– Vid första mötet med styrelsen i brf Jordgubben, då de skulle välja ny förvaltare så gavs oss 10 minuter att presentera vårt företag och vårt förvaltningskoncept. Detta var innan projektet ovan startades. Vi inser, så här i efterhand, att vi borde ha tackat nej till att skriva avtal med föreningen mot bakgrund av det oprofessionella agerandet av styrelsen i upphandlingen av förvaltningen. Vi tar med oss det för framtida diskussioner om förvaltningsavtal.
– Föreningen har betalat fakturan för projektledningen och därmed också indirekt meddelat att man inte haft kontroll i styrelsearbetet vad gäller utfästelser.
– Vi väljer att svara via våra egna kanaler då den kanal som brf Jordgubben valt inte är en kanal som vi verkar i av kostnads- och trovärdighetsskäl.